Voor basisschool De Bongerd op de Boerhaar wordt een terugvalscenario uitgewerkt waarbij de school niet of op een later moment meegaat in de clustering van scholen in Wijhe/Boerhaar. Dat is de uitkomst van overleg tussen de schoolbesturen (Stichting mijnplein en De Mare) en de gemeente Olst-Wijhe naar aanleiding van de bespreking van het rapport “Naar een toekomstbestendig en passend onderwijsaanbod voor Salland” tijdens de raadsvergadering op 8 mei jl. Verder zijn tijdens die avond zorgen geuit over het behoud van het Jenaplanconcept van de Klimboom op de Boskamp. De gemeente gaat daar formeel niet over, want dat is aan het schoolbestuur en de medezeggenschapsraad. De schoolbesturen hebben in een brief aan de gemeenteraad wel benadrukt dat zij binnen een cluster van scholen voldoende ruimte willen creëren voor verschillende onderwijsconcepten en/of denominaties. Uiteraard wordt hierover ook gesproken met de medezeggenschapsraad en de ouders van leerlingen van de Klimboom. De medezeggenschapsraad heeft daarin een eigen verantwoordelijkheid. Tenslotte hebben de schoolbesturen en gemeente afgesproken met Plaatselijk Belang Wijhe en Gastvrij Wijhe in gesprek te gaan over de zorgen die zij hebben met betrekking tot de gevolgen voor het winkelgebied in Wijhe.

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor om op 19 juni te besluiten om de voorgestelde scenario’s voor de clusters Olst/Den Nul/Boskamp, Wijhe/Boerhaar en de kern Welsum uit te werken, inclusief het terugvalscenario voor basisschool De Bongerd op de Boerhaar. Die uitwerking is nodig om alle consequenties goed in beeld te krijgen en op grond daarvan straks een definitief besluit te kunnen nemen. In de uitwerking door de gemeente wordt vooral stilgestaan bij de locatiekeuze en verkeersveilige routes naar en van de nieuwe schoollocaties, zowel voor fietsers als het autoverkeer. De schoolbesturen werken plannen uit, samen met kinderopvangorganisaties, voortgezet onderwijs en andere partners. Zij willen werken aan een doorgaande leerlijn van 0 tot 16 jaar, een veilige leer- en speelomgeving met voldoende keuzemogelijkheden voor ouders. In het ontwerp van de locaties is het de bedoeling om kleinschalig te organiseren met gebruikmaking van de voordelen van grootschaligheid. De schoolbesturen en de gemeente willen samen met partners in de betreffende kleine kernen in kaart brengen wat de consequenties van het vertrek van de school voor de leefbaarheid kunnen zijn en welke oplossingen denkbaar zijn. Tenslotte moeten uiteraard ook de financiële gevolgen worden berekend, zowel voor de schoolbesturen als de gemeente.

De schoolbesturen hebben aangegeven de uitwerking vorm te willen geven in samenspraak met ouders en medezeggenschapsraden. Het college van burgemeester en wethouders vertrouwt erop dat de uitwerking van de scenario’s over enkele maanden voldoende inzicht geeft voor schoolbesturen, ouders, medezeggenschapsraden en de gemeenteraad om, ieder in zijn eigen rol en verantwoordelijkheid, verantwoorde besluiten te nemen over het toekomstige onderwijs en de huisvesting ervan in onze gemeente.

Het raadsvoorstel dat op 19 juni door de gemeenteraad besproken wordt, is vanaf 9 juni terug te vinden op de website van de gemeente Olst-Wijhe.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here